contains
contains
contains
Records 1 to 20 of 191
 
เรื่องที่
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
วันที่บันทึก
77 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
2016-11-29
72 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนและการนำไปใช้
2016-11-17
71 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์
2016-11-17
61 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
2016-11-14
60 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์
2016-11-14
26 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สายใยแห่งชีวิต
2016-11-14
21 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โครงงานน่ารู้
2016-11-14
22 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ วงจรชีวิตพืชและสัตว์
2016-11-14
23 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์
2016-11-14
24 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
2016-11-16
25 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สัตว์โลกน่ารู้
2016-11-14
59 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2016-11-14
58 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
2016-11-14
57 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์พืช
2016-11-14
27 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2016-11-14
28 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2016-11-14
29 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การกำเนิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
2016-11-14
30 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ผลกระทบและการพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
2016-11-14
32 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การแยกสาร
2016-11-14
33 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สารในชีวิตประจำวัน
2016-11-14
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์