contains
contains
contains
Records 1 to 20 of 191
 
เรื่องที่
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
วันที่บันทึก
77 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
29-Nov-16
72 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนและการนำไปใช้
17-Nov-16
71 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์
17-Nov-16
61 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
14-Nov-16
60 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์
14-Nov-16
26 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สายใยแห่งชีวิต
14-Nov-16
21 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โครงงานน่ารู้
14-Nov-16
22 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ วงจรชีวิตพืชและสัตว์
14-Nov-16
23 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์
14-Nov-16
24 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
16-Nov-16
25 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สัตว์โลกน่ารู้
14-Nov-16
59 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
14-Nov-16
58 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
14-Nov-16
57 มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์พืช
14-Nov-16
27 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
14-Nov-16
28 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
14-Nov-16
29 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การกำเนิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
14-Nov-16
30 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ผลกระทบและการพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
14-Nov-16
32 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การแยกสาร
14-Nov-16
33 ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สารในชีวิตประจำวัน
14-Nov-16
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์