contains
contains
contains
Records 121 to 140 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
149 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย เรื่องที่ 4 มารยาทในการอานและนิสัยรักการอาน ประถม(แก้ไข)
    18-Dec-16
150 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ ประถมศึกษา
    16-Dec-16
151 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่3 เรื่องที่ 1หลักการความสำคัญ การอ่านประถมศึกษา
    16-Dec-16
152 1290010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 7เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ ม.ปลาย
    16-Dec-16
153 1296010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 6เรื่องที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม ม ปลาย
    16-Dec-16
154 1296010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วรรณกรรมท้องถิ่น ม ต้น
    16-Dec-16
155 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่2เรื่องที่ 1 การพูดและความสำคัญของการพูด
    18-Dec-16
156 1291010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 6 เรื่องที่ 2 ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมที่น่าศึกษา ประถม
    18-Dec-16
157 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่1การเลือกสื่อในการฟังและการดู ม ปลาย
    18-Dec-16
158 1282010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่2สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ม ปลาย
    18-Dec-16
159 1292010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที7เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ มปลาย
    18-Dec-16
160 1286010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน ประถม
    18-Dec-16
161 1292010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่2การฟัง ดู เพื่อจับใจความสำคัญ ประถม
    18-Dec-16
162 1273010091 กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พว31001, วิทยาศาสตร์ เรื่อง สุดยอด GMOs
    18-Dec-16
163 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนคําคลองจอง ประถม
    20-Dec-16
164 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่4 เรื่องที่ 5 การเขียนรายงานคนควาและอางอิงความรู้ระดับม ต้น
    20-Dec-16
165 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย เรื่องที่ 4 มารยาทในการอานและนิสัยรักการอาน ม.ต้น
    20-Dec-16
166 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่6 เรื่องที่ 1 ความหมายวรรณคดีและวรรณกรรม ม.ต้น
    21-Dec-16
167 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 3 การเขียนสะกดคํา ประถม
    20-Dec-16
168 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่3 เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 1 การอานในใจ ม.ต้น
    20-Dec-16
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์