contains
contains
contains
Records 161 to 180 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
190 1290010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่4 เรื่องที่ 6 การเขียนตามรูปแบบ ภาษาไทย ประถม
    09-May-17
191 1290010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการค้นคว้าและอ้างอิงความรู้ ประถม
    09-May-17
192 1286010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 5 เรื่องที่ 1 เสียง รูปอักษรไทย และไตรยางค
    14-May-17
193 1286010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา และประโยค
    14-May-17
194 1286010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 5เรื่องที่ 3 เครื่องหมายวรรคตอน และอักษรยอ
    14-May-17
195 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 5 เรืองที่ 5 สํานวนภาษา
    14-May-17
196 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 1เรื่องที่ 1 หลักเบื้องตนของการฟงและการดู ม.ต้น
    14-May-17
197 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 2 เรื่องที่ 1 สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด ม.ต้น
    14-May-17
198 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 2 เรื่องที่ 1 สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด ม.ต้น
    14-May-17
199 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 3 เรื่องที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
    14-May-17
200 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนภาพความคิด
    14-May-17
201 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนและสื่อสาร
    14-May-17
202 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การกรอกแบบรายงาน
    14-May-17
203 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 7 เรื่องที่ 2 อาชีพที่ใชทักษะการเขียนเปนชองทางการประกอบอาชีพ
    14-May-17
204 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่1 เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟังและดู ม.ปลาย
    14-May-17
205 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 2เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด
    14-May-17
206 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 3 เรื่องที่ 5 หลักการวิจารณ์วรรณกรรมม.ปลาย
    14-May-17
207 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 3 เรื่องที่ 4 วรรณคดี วรรณกรรม
    14-May-17
208 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 3 เรื่องที่ 4สำนวนสุภาษิต ม.ปลาย
    14-May-17
209 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 3 เรื่องที่ 8วรรณกรรมท้องถิ่น ม.ปลาย
    14-May-17
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์