contains
contains
contains
Records 181 to 200 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
210 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่3 เรื่องที่ 5วรรณกรรมท้องถิ่น
    14-May-17
211 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการแตงคําประพันธ
    14-May-17
212 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที4 เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน
    14-May-17
213 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 4เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน
    14-May-17
214 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของภาษา ม.ปลาย
    14-May-17
215 1293010001 กศน.อำเภอเมืองพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพท
    14-May-17
216 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การใช้พจนานุกรมและสารานุกรม ม.ปลาย
    14-May-17
217 1293010001 กศน.อำเภอเมืองพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพท
    14-May-17
218 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วิเคราะห ประเมินคา วรรณคดี วรรณกรรม
    14-May-17
219 1293010001 กศน.อำเภอเมืองพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วิเคราะห ประเมินคา วรรณคดี วรรณกรรม
    14-May-17
220 1280010000 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย ม.ปลาย
    14-May-17
223 1231010001 กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประถมศึกษา วิชาบังคับ พต11001, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คลิปการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001 กศน.อ.เมืองบุรีรัมย์
  2017-08-02
224 1227070001 กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง
script src.docx 2017-08-02
226 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย ภาษาไทย ประถม ครอบครัวตัวสะกด
ภาษาไทย ประถม ครอบครัวตัวสะกด.doc 2017-08-02
228 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
  2017-08-02
229 1253090003 กศน.ตำบลป่าคาย ทุกระดับ พัฒนาทักษาชีวิต ไม่มี, ไม่มี การทำดอกไม้จันจากใบตอง
  2017-08-02
230 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ
  2017-08-02
231 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การเสนอให้ความช่วยเหลือในการบริการ
  2017-08-02
232 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การพูดโทรศัพท์แบบไม่เป็นทางการ
  2017-08-02
233 1220020002 กศน.ตำบลคลองกิ่ว ประถมศึกษา วิชาบังคับ สค11003, การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เป็นวิชาสำหรับการพัฒนาสังคมและชุมชน
  2017-08-02
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์