contains
contains
contains
Records 201 to 220 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
234 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การพูดโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ
  2017-08-02
235 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  2017-08-02
236 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ในภาษาอังกฤษ
  2017-08-02
237 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การพูดเกี่ยวกับอาหารไทย
  2017-08-02
238 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ข่าวและการพาดหัวขาวในภาษาอังกฤษ
  2017-08-02
239 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
  2017-08-02
240 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
  2017-08-02
241 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารe-mail
  2017-08-02
242 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  2017-08-02
243 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว
  2017-08-02
244 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ
  2017-08-02
245 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
  2017-08-02
246 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การประกอบอาชีพนวดแผนไทย
  2017-08-02
247 1213070008 กศน.ตำบลบ้านงิ้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การประกอบอาชีพพนักงานขาย
  2017-08-02
248 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ทุกระดับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ไม่มี, ไม่มี ปลูกผักในขวด
  2017-08-02
249 1216010015 กศน.ตำบลท่าศาลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย ภาษาไทย ประถม ครอบครัวตัวสะกด
  2017-08-27
250 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ธรรมชาติและ ความสาคัญของ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เรื่องที่ 2 กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
  2017-09-12
251 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 3 การเลือกใช้ เทคโนโลยี และ อุปกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์
  2017-09-12
252 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 โครงงาน วิทยาศาสตร์
  2017-09-12
253 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร และมีลักษณะ อย่างไร เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่จาเป็นต่อ ดารงชีวิตของพืช และสัตว์
  2017-09-12
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์