contains
contains
contains
Records 21 to 40 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
34 1222010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
    14-Nov-16
35 1222010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ พลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน
    14-Nov-16
37 1226030000 กศน.อำเภอบ้านนา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ การวางแผนทำโครงงาน
    14-Nov-16
38 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โลก
    14-Nov-16
39 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ชั้นบรรยากาศ
    14-Nov-16
40 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ
    14-Nov-16
41 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ลม
    14-Nov-16
42 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ และอนุรักษ์
    14-Nov-16
43 1224010001 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
    14-Nov-16
44 1224010001 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ แรง
    14-Nov-16
45 1224010001 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โมเมนต์ของแรงและคาน
    14-Nov-16
46 1225090000 กศน.อำเภอศรีมโหสถ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ สายใยอาหารและห่วงโซ่อาหาร
    14-Nov-16
49 1227080004 กศน.ตำบลโนนหมากมุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ดาวเหนือและประโยชน์ของดวงดาว
    14-Nov-16
50 1225090001 กศน.ตำบลโคกปีบ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ
    14-Nov-16
51 1227020005 กศน.ตำบลคลองไก่เถื่อน มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ศัพท์ควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ “อาชีพช่างไฟฟ้า”
    14-Nov-16
52 1225090000 กศน.อำเภอศรีมโหสถ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ วัฏจักรของน้ำและคาร์บอน
    14-Nov-16
54 1225080000 กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างในการลำเลียงอาหารของพืช
    14-Nov-16
55 1225080000 กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ กระบวนการดำรงชีวิตของพืช
    14-Nov-16
56 1225080000 กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
    14-Nov-16
62 1226010001 กศน.อำเภอเมืองนครนายก มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ความสำคัญและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    14-Nov-16
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์