contains
contains
contains
Records 221 to 240 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
254 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 3 การขยายพันธุ์พืช และสัตว์ เรื่องที่ 4 การจาแนกพืชใน ท้องถิ่น
  2017-09-12
255 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 5 โครงสร้างและหน้าที่ ของพืชและสัตว์ที่ เหมาะกับการ ดารงชีวิต
  2017-09-12
256 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม
  2017-09-12
257 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่ อาหาร
  2017-09-12
258 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นกับการ ดารงชีวิตของ สิ่งมีชีวิต
  2017-09-12
259 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดล้อม
  2017-09-12
260 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  2017-09-12
261 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การกาเนิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
  2017-09-12
262 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 สารคืออะไร เรื่องที่ 2 สมบัติสาคัญของสาร มีอะไรบ้าง เรื่องที่ 3 สถานะของสารมีอะไร ได้บ้าง เรื่องที่ 4 การจัดเรียงอนุภาค ของสาร เรื่องที่ 5 ปัจจัยใดบ้างที่ทาให้ สารมีการ เปลี่ยนแปลงสถานะ เรื่องที่ 6 คำที่ใช้เรียกการ เปลี่ยนแปลงสถานะ ของสาร
  2017-09-12
263 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 การแยกสารมี ความสาคัญอย่างไร ทาไมจึงต้องมีการ แยกสาร เรื่องที่ 2 หลักการสาคัญของ การแยกสารมีหลัก สาคัญอย่างไร เรื่องที่ 3 การกลั่นลาดับส่วนมี หลักการสาคัญ อย่างไรแตกต่างจาก การกลั่นแบบธรรมดา อย่างไร เรื่องที่ 4 โครมาโทกราฟีคือ อะไร มีองค์ประกอบ สาคัญอะไรบ้างแยก สารผสมออกจากกัน ได้อย่างไร เรื่องที่ 5 องค์ประกอบในการ ทาโครมาโท กราฟีกประกอบด้วยอะไรบ้าง
  2017-09-12
264 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 สารเข้าสู่ร่างกายได้ อย่างไร เรื่องที่ 2 สารที่พบในชีวิต ประจาวันและ วิธีการใช้สารนั้น ๆ อย่างปลอดภัย เรื่องที่ 3 ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการใช้ สารต่อชีวิตและ สิ่งแวดล้อม
  2017-09-12
265 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ความหมายของแรง และประเภทของแรง เรื่องที่ 2 ความหมาย ประโยชน์และโทษ ของแรงเสียดทาน เรื่องที่ 3 ความหมายและ ประโยชน์ของแรง ลอยตัว เรื่องที่ 4 กฎการเคลื่อนที่ของ นิวตันและประโยชน์ เรื่องที่ 5 แรงดันของของเหลว และประโยชน์
  2017-09-12
266 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ความหมายของ พลังงานไฟฟ้า เรื่องที่ 2 การประหยัด พลังงานไฟฟ้า เรื่องที่ 3 ความหมายและ ประเภทของพลังงาน ทดแทน เรื่องที่ 4 คุณสมบัติของแสง และปรากฏการณ์ ธรรมชาติของแสง เรื่องที่ 5 คุณสมบัติของเสียง และการป้องกัน มลภาวะของเสียง
  2017-09-12
267 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวง อาทิตย์ โลกและดวงจันทร์
  2017-09-12
268 1221010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 การต่อวงจรไฟฟ้า ที่ถูกต้อง เรื่องที่ 2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างง่าย เรื่องที่ 3 การนาความรู้ เกี่ยวกับไฟฟ้าไป ใช้ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
  2017-09-12
269 1221010011 กศน.ตำบลทับมา มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม คลิปการสอน
  2017-10-04
270 1221040004 กศน.ตำบลพลงตาเอี่ยม ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ วงจรชีวิตพืชและสัตว์
  2017-10-04
271 1221010091 กศน.ตำบลท่าประดู่ ประถมศึกษา วิชาบังคับ พต11001, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  2017-10-04
272 1221040004 กศน.ตำบลพลงตาเอี่ยม ทุกระดับ วิชาบังคับ อช11002, ทักษะการประกอบอาชีพ สอนการทำซูชิ
  2017-10-04
273 1221050002 กศน.ตำบลหนองละลอก มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พต31001, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาอังกฤษ-ม.ปลาย.docx 2017-10-04
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์