contains
contains
contains
Records 41 to 60 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
63 1226010001 กศน.อำเภอเมืองนครนายก มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
    14-Nov-16
64 1223050001 กศน.ตำบลแหลมงอบ ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
    14-Nov-16
65 1227080004 กศน.ตำบลโนนหมากมุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์พลังงาน
    15-Nov-16
66 1226030000 กศน.อำเภอบ้านนา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ แนวทางการนำผลจากโครงงานไปใช้ประโยชน์
    15-Nov-16
67 1226020004 กศน.ตำบลโคกกรวด มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
    15-Nov-16
69 1226030006 กศน.ตำบลบางอ้อ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
    17-Nov-16
70 1226040000 กศน.อำเภอองครักษ์ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
    18-Nov-16
76 1227070001 กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ กลุ่มดาวจักรราศี
    19-Nov-16
78 1227070001 กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
    19-Nov-16
74 1226040006 กศน.ตำบลทรายมูล มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของเซลล์
    18-Nov-16
75 1222010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ อาชีพช่างไฟฟ้า
    18-Nov-16
79 1290110001 กศน.ตำบลหาดใหญ่ ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่2หลักการฟังและการดูเพื่อจับใจความสำคัญ
  2017-08-09
80 1294010001 กศน.อำเภอเมืองปัตตานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 1เรื่องที่1 การฟัง การดู เรื่องหลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ระดับม.ต้น
    20-Nov-16
81 1294010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 3เรื่องที่3 การอ่าน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ม.ต้น
    20-Nov-16
82 1295010001 กศน.อำเภอเมืองยะลา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่1หลักการเขียนและการใช้ภาษาเขียนระดับม ต้น
    20-Nov-16
83 1290010001 กศน.อำเภอเมืองสงขลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่7เรื่องที่1คุณค่าของภาษาไทย
    20-Nov-16
84 1290010001 กศน.อำเภอเมืองสงขลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน
    20-Nov-16
85 1292010001 กศน.อำเภอเมืองตรัง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพทม ปลาย
    20-Nov-16
86 1294010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่3 เรื่องที่ 2 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยแก้ว ประถมศึกษา
    20-Nov-16
87 1294010001 กศน.อำเภอเมืองปัตตานี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่3 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง ประถม
    20-Nov-16
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์