contains
contains
contains
Records 61 to 80 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
88 1294010001 กศน.อำเภอเมืองปัตตานี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่3 เรื่องที่ 4 การอ่าน เรื่องมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ประถม
    20-Nov-16
89 1292010001 กศน.อำเภอเมืองตรัง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่ 1 เรื่องที่1หลักเบื้องต้น การฟังและการดู ม ต้น
    20-Nov-16
90 1292010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่2การฟังการดูเพื่อสรุปความ ม ต้น
    20-Nov-16
91 1292010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ ประถม2
    20-Nov-16
92 1292010001 กศน.อำเภอเมืองตรัง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่3 การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ม ต้น
    20-Nov-16
93 1295010001 กศน.อำเภอเมืองยะลา มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่4 เรื่องที่ 2คำประพันธ์ ม.ปลาย
    20-Nov-16
94 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่4 เรื่องที่ 7 การเขียนเรียงความ ยอความ ประถมศึกษา
    18-Dec-16
95 1292010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่1หลักการความสำคัญของการฟังและการดู ประถม
    20-Nov-16
96 1292010001 กศน.อำเภอเมืองตรัง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่1หลักเบื้องต้น การฟังและการดู ม ต้น
    20-Nov-16
97 1292010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บที่1เรื่องที่3การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ม ต้น
    20-Nov-16
98 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่8การเขียนรายงานค้นคว้าอ้างอิง ประถม
    20-Nov-16
99 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่6การใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยระดับม ต้น
    20-Nov-16
100 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่2ชนิดประโยค ม.ต้น
    20-Nov-16
101 1295010001 กศน.อำเภอเมืองยะลา มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่1หลักการเขียนประเภทต่างๆ ม.ปลาย
    20-Nov-16
102 1283010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่2การเขียนภาษาไทย ประถม
    20-Nov-16
103 1283010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่2หลักการเขียนแผนความคิด ม ต้น
    20-Nov-16
104 1283010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่2หลักการเขียนแผนความคิด ม ต้น
    20-Nov-16
105 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่5 เรื่องที่1 ความหมายของพยางค์ คำ วลี และประโยค ระดับม ต้น
    20-Nov-16
106 1281010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่4คำราชาศัพท์ ม ต้น
    20-Nov-16
107 1281010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่3มารยาทและนิสัยในการเขียน ม ปลาย
    20-Nov-16
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์