contains
contains
contains
Records 81 to 100 of 522
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
108 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่2เรื่องที่2 การเตรียมการพูด ประถม
    20-Nov-16
109 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่4ภาษาไทยมารยาทในการฟังและการดู ม ต้น
    20-Nov-16
110 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่3เรื่อง2การอ่านออกเสียง ม ต้น
    20-Nov-16
111 1293010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่1เรื่อง 3 มารยาทในการฟัง การดู ม ปลาย
    18-Dec-16
112 1282010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่5ภาษาพูดและภาษาเขียน ม ต้น
    20-Nov-16
113 1282010001 กศน.อำเภอเมืองพังงา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่2เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตาง ประถม
    20-Nov-16
114 1291010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 6เรื่องที่3 วิเคราะห ประเมินคา วรรณคดี วรรณกรรม ม ปลาย
    21-Nov-16
115 1290010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่ 7เรื่องที่3เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทย
    21-Nov-16
116 1290010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่7เรื่องที่ 2 อาชีพที่ใชทักษะการเขียนเปนชองทางการประกอบอาชีพ
    21-Nov-16
117 1290010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่7เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ ประถม
    21-Nov-16
118 1291010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย ม ปลาย
    21-Nov-16
119 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่2การฟังการดู ม.ปลาย
    21-Nov-16
120 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่1เรื่องที่4 มารยาทในการฟังและการดู
    21-Nov-16
121 1286010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับ พท31001, ภาษาไทย บทที่3เรื่องที่ 2 วิจารณญาณในการอาน ม.ปลาย
    21-Nov-16
122 1285010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่4หลักการใชพจนานุกรม คําราชาศัพท และคําสุภาพ
    18-Dec-16
123 1285010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่5เรื่องที่5สำนวนภาษา ประถม
    21-Nov-16
124 1283010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่2เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ ม.ต้น
    21-Nov-16
125 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่2เรื่องที่1พูดสรุปจับประเด้น ม.ต้น
    21-Nov-16
126 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พท21001, ภาษาไทย บทที่2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ ม.ต้น
    21-Nov-16
127 1286010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ประถมศึกษา วิชาบังคับ พท11001, ภาษาไทย บทที่4เรื่องที่5การเขียนในรูปประโยค ประถมศึกษา
    21-Nov-16
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์