รหัสสถานศึกษา 1227070002
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลหนองหว้า
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว21001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 17-Nov-16
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์