contains
contains
contains
Users Online : 6 คน
Records 1 to 20 of 191
เรื่องที่:77 update: วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.5/5
votes : 11

เรื่องที่:72 update: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
พลังงานทดแทนและการนำไปใช้
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.2/5
votes : 9

เรื่องที่:71 update: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.7/5
votes : 9

เรื่องที่:61 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.3/5
votes : 11

เรื่องที่:60 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.3/5
votes : 9

เรื่องที่:26 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
สายใยแห่งชีวิต
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.6/5
votes : 5

เรื่องที่:21 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
โครงงานน่ารู้
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.6/5
votes : 10

เรื่องที่:22 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
วงจรชีวิตพืชและสัตว์
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.6/5
votes : 12

เรื่องที่:23 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
การขยายพันธุ์พืชและสัตว์
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.9/5
votes : 9

เรื่องที่:24 update: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.4/5
votes : 8

เรื่องที่:25 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
สัตว์โลกน่ารู้
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.6/5
votes : 8

เรื่องที่:59 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.3/5
votes : 9

เรื่องที่:58 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
โครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.6/5
votes : 5

เรื่องที่:57 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์พืช
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.6/5
votes : 5

เรื่องที่:27 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.3/5
votes : 4

เรื่องที่:28 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
votes : 2

เรื่องที่:29 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
การกำเนิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.0/5
votes : 3

เรื่องที่:30 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
ผลกระทบและการพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.0/5
votes : 2

เรื่องที่:32 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
การแยกสาร
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.5/5
votes : 2

เรื่องที่:33 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
สารในชีวิตประจำวัน
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
votes : 3

Records 1 to 20 of 191
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ