contains
contains
contains
Users Online : 5 คน
Records 101 to 120 of 191
เรื่องที่:128 update: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ ม.ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 5.0/5
votes : 2

เรื่องที่:129 update: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่3การแต่งร้อยกรอง ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

เรื่องที่:130 update: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่3เรื่องที่ 4 มารยาทและนิสัยรักการอาน ม ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

เรื่องที่:131 update: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่ 6 การกรอกแบบรายงาน ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

เรื่องที่:132 update: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่ 7 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

เรื่องที่:133 update: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่7เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ม.ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

เรื่องที่:134 update: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

เรื่องที่:178 update: วันที่ 29 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่ 7 เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทย เพื่อการประกอบอาชีพ ม.ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:137 update: วันที่ 4 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
สารและการจำแนกสาร
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

เรื่องที่:138 update: วันที่ 4 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
ธาตุและสารประกอบ
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

เรื่องที่:139 update: วันที่ 4 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
สารละลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

เรื่องที่:140 update: วันที่ 4 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
การต่อวงจรไฟฟ้า
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.0/5
vote : 1

เรื่องที่:141 update: วันที่ 18 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่1 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู ม.ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:142 update: วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่3 เรื่องที่ 4มารยาทในการอ่าน ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:143 update: วันที่ 16 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่2เรื่องที่3 มารยาทในการพูดม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:144 update: วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่2 เรื่องที่ 4มารยาทในการพูดประถมศึกษา
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:145 update: วันที่ 16 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่2เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ ม.ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:146 update: วันที่ 16 ธันวาคม 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่2เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี ม.ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:147 update: วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่5 เรื่องที่ 1เสียงรูป อักษรไทยและไตรยางค์ ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:148 update: วันที่ 18 ธันวาคม 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่ 1เรื่องที่ 3 การดู เพื่อจับใจความสำคัญ ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

Records 101 to 120 of 191
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ