contains
contains
contains
Records 41 to 60 of 191
:63 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

:64 update: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

:65 update: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
การอนุรักษ์พลังงาน
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

:66 update: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
แนวทางการนำผลจากโครงงานไปใช้ประโยชน์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 4.0/5
vote : 1

:67 update: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

:69 update: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 4.5/5
votes : 2

:70 update: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 4.5/5
votes : 2

:76 update: วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
กลุ่มดาวจักรราศี
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

:78 update: วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 2.0/5
vote : 1

:74 update: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของเซลล์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 2.0/5
vote : 1

:75 update: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
อาชีพช่างไฟฟ้า
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

:79 update: วันที่ 3 มิถุนายน 2560
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่1เรื่องที่2หลักการฟังและการดูเพื่อจับใจความสำคัญ
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

:80 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่ 1เรื่องที่1 การฟัง การดู เรื่องหลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ระดับม.ต้น
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

:81 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่ 3เรื่องที่3 การอ่าน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ม.ต้น
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

:82 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่1หลักการเขียนและการใช้ภาษาเขียนระดับม ต้น
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

:83 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่7เรื่องที่1คุณค่าของภาษาไทย
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

:84 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

:85 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่5เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพทม ปลาย
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

:86 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่3 เรื่องที่ 2 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยแก้ว ประถมศึกษา
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

:87 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่3 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง ประถม
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

Records 41 to 60 of 191
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์