contains
contains
contains
Users Online : 3 คน
Records 61 to 80 of 191
เรื่องที่:88 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่3 เรื่องที่ 4 การอ่าน เรื่องมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

เรื่องที่:89 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่ 1 เรื่องที่1หลักเบื้องต้น การฟังและการดู ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.0/5
vote : 1

เรื่องที่:90 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่1เรื่องที่2การฟังการดูเพื่อสรุปความ ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.0/5
vote : 1

เรื่องที่:91 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่1เรื่องที่2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ ประถม2
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.0/5
vote : 1

เรื่องที่:92 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่1เรื่องที่3 การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 3.0/5
vote : 1

เรื่องที่:93 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่4 เรื่องที่ 2คำประพันธ์ ม.ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

เรื่องที่:94 update: วันที่ 18 ธันวาคม 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่4 เรื่องที่ 7 การเขียนเรียงความ ยอความ ประถมศึกษา
sendLINE sendFacebook

Rating: 5.0/5
vote : 1

เรื่องที่:95 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่1เรื่องที่1หลักการความสำคัญของการฟังและการดู ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:96 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่1เรื่องที่1หลักเบื้องต้น การฟังและการดู ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:97 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บที่1เรื่องที่3การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:98 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่8การเขียนรายงานค้นคว้าอ้างอิง ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:99 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่5เรื่องที่6การใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยระดับม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:100 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่5เรื่องที่2ชนิดประโยค ม.ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:101 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่1หลักการเขียนประเภทต่างๆ ม.ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 1.0/5
vote : 1

เรื่องที่:102 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พท11001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่2การเขียนภาษาไทย ประถม
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:103 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่2หลักการเขียนแผนความคิด ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:104 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่2หลักการเขียนแผนความคิด ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:105 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่5 เรื่องที่1 ความหมายของพยางค์ คำ วลี และประโยค ระดับม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:106 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พท21001, ภาษาไทย
บทที่5เรื่องที่4คำราชาศัพท์ ม ต้น
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

เรื่องที่:107 update: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาบังคับ
พท31001, ภาษาไทย
บทที่4เรื่องที่3มารยาทและนิสัยในการเขียน ม ปลาย
sendLINE sendFacebook

Rating: 0.0/5
votes : 0

Records 61 to 80 of 191
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ