รหัสสถานศึกษา 1221040000
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอวังจันทร์
อำเภอ วังจันทร์
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 60
จำนวนผู้ให้คะแนน 13
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์