รหัสสถานศึกษา 1221040000
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอวังจันทร์
อำเภอ วังจันทร์
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 55
จำนวนผู้ให้คะแนน 12
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ