รหัสสถานศึกษา 1221040004
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลพลงตาเอี่ยม
อำเภอ วังจันทร์
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 40
จำนวนผู้ให้คะแนน 10
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์