รหัสสถานศึกษา 1221040004
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลพลงตาเอี่ยม
อำเภอ วังจันทร์
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 35
จำนวนผู้ให้คะแนน 9
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ