รหัสสถานศึกษา 1221050000
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านค่าย
อำเภอ บ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 35
จำนวนผู้ให้คะแนน 8
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ