รหัสสถานศึกษา 1221030000
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอแกลง
อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 37
จำนวนผู้ให้คะแนน 8
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ