รหัสสถานศึกษา 1221030000
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอแกลง
อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 42
จำนวนผู้ให้คะแนน 9
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์