Page 
 of 524
เรื่องที่ 264
รหัสสถานศึกษา 1221010000
ชื่อสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
อำเภอ เมืองระยอง
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว11001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด เรื่องที่ 1 สารเข้าสู่ร่างกายได้ อย่างไร เรื่องที่ 2 สารที่พบในชีวิต ประจาวันและ วิธีการใช้สารนั้น ๆ อย่างปลอดภัย เรื่องที่ 3 ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการใช้ สารต่อชีวิตและ สิ่งแวดล้อม
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 2017-09-12
Page 
 of 524
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์