Page 
 of 524
เรื่องที่ 265
รหัสสถานศึกษา 1221010000
ชื่อสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
อำเภอ เมืองระยอง
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว11001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด เรื่องที่ 1 ความหมายของแรง และประเภทของแรง เรื่องที่ 2 ความหมาย ประโยชน์และโทษ ของแรงเสียดทาน เรื่องที่ 3 ความหมายและ ประโยชน์ของแรง ลอยตัว เรื่องที่ 4 กฎการเคลื่อนที่ของ นิวตันและประโยชน์ เรื่องที่ 5 แรงดันของของเหลว และประโยชน์
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 2017-09-12
Page 
 of 524
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์