Page 
 of 524
เรื่องที่ 266
รหัสสถานศึกษา 1221010000
ชื่อสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
อำเภอ เมืองระยอง
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว11001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด เรื่องที่ 1 ความหมายของ พลังงานไฟฟ้า เรื่องที่ 2 การประหยัด พลังงานไฟฟ้า เรื่องที่ 3 ความหมายและ ประเภทของพลังงาน ทดแทน เรื่องที่ 4 คุณสมบัติของแสง และปรากฏการณ์ ธรรมชาติของแสง เรื่องที่ 5 คุณสมบัติของเสียง และการป้องกัน มลภาวะของเสียง
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 2017-09-12
Page 
 of 524
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์