Page 
 of 524
เรื่องที่ 268
รหัสสถานศึกษา 1221010000
ชื่อสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
อำเภอ เมืองระยอง
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว11001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด เรื่องที่ 1 การต่อวงจรไฟฟ้า ที่ถูกต้อง เรื่องที่ 2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างง่าย เรื่องที่ 3 การนาความรู้ เกี่ยวกับไฟฟ้าไป ใช้ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 2017-09-12
Page 
 of 524
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์