Page 
 of 524
เรื่องที่ 32
รหัสสถานศึกษา 1220010001
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองชลบุรี
อำเภอ เมืองชลบุรี
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว11001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด การแยกสาร
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 14-Nov-16
Page 
 of 524
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์