รหัสสถานศึกษา 1225010013
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลโนนห้อม
อำเภอ เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 39
จำนวนผู้ให้คะแนน 9
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ