รหัสสถานศึกษา 1221070004
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลเขาน้อย
อำเภอ เขาชะเมา
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 47
จำนวนผู้ให้คะแนน 11
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ