รหัสสถานศึกษา 1227070002
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลหนองหว้า
อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 42
จำนวนผู้ให้คะแนน 9
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ